POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ BODYNETICS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, oraz Aplikacji mobilnej  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego.

1.2.   Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, orazAplikacji mobilnej jest Sportvestors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 709043, NIP: 9512451779, REGON: 368974814, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.700 zł. Adres strony internetowej: www.bodynetics.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego,Aplikacji mobilnej  i Sprzedawcą.

1.3.   Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej “RODO” oraz właściwymi przepisami krajowymi tj. m.in. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca/Usługodawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnej BodyNetics dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.   Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym w szczególności w Sklepie Internetowym, oraz Aplikacji mobilnej Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.   Cele przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

2.3.   Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego/Aplikacji mobilnej :

 1. W przypadku Usługobiorcy, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy usług hostingowych Strony Internetowej;
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 4. W przypadku Klienta, który zawrze Umowę Sprzedaży oraz dokona Płatności Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta biuru księgowemu z którym Administrator ma podpisaną umowę o świadczenie usług księgowych.

2.4.   Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Użytkowników Aplikacji mobilnej Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2.5.   Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie świadczenia usług Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnej BodyNetics.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.   Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.   Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 4. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

3.3.   Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.   Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.   Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6.   Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.   Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie świadczenia usług Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnje BodyNetics danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.   Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, A TAKŻE POZOSTAŁE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

5.1.   Usługobiorca lub Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym” z zastrzeżeniem zdania następnego) lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej naruszył postanowienia Regulaminu świadczenia usług Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnej BodyNetics bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.2.   W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych - zgoda może być cofniętą w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.4.   Usługobiorca lub Klienta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta są przetwarzane przez czas niezbędnych do wykonania umowy z Administratorem, nie dłużej jednak niż terminy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (rozliczenia podatkowe / przedawnienie ew. roszczeń).

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.   Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego, oraz Aplikacji mobilnej.

7.2.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3.   Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.