REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ BODYNETICS

Serwis Internetowy, oraz Aplikacja mobilna Bodynetics, dbają o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I, Sprzedawca/Usługodawca dokonuje wyboru prawa polskiego jako właściwego dla umów zawieranych z konsumentami, w tym Umów Sprzedaży, umów dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych. Prawo polskie implementuje dyrektywę nr 2011/83/UE z października 2014, która ujednolica przepisy europejskie w zakresie umów zawieranych na odległość, w tym przez Internet. Usługodawca respektować będzie korzystniejsze prawo przysługujące konsumentom lub przedsiębiorcom zgodnie z prawem miejsca zwykłego pobytu konsumenta.

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bodynetics.com, oraz Aplikacja mobilna Bodynetics prowadzone są przez Usługodawcę, tj. Sportvestors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 709043, NIP: 9512451779, REGON: 368974814, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.700 zł.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników/korzystających z Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego, Bloga,Części Informacyjnej Serwisu. oraz Aplikacji mobilnej
 3. Funkcjonalności Serwisu internetowego oraz Aplikacji mobilnej są zintegrowane, przy czym zarówno Serwis jak i Aplikacja są od siebie niezależne, wobec czego każdy Użytkownik może być zarejestrowany i korzystać z nich niezależnie od siebie, w tym korzystać wyłącznie z Aplikacji albo Serwisu lub z nich obu.
 4. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bodynetics.com oraz Aplikacja mobilna nie zawierają i nie świadczą usług medycznych ani fizjoterapeutycznych. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, należy zasięgnąć konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń ukazanych w Serwisie lub Aplikacji, odczuwalny stanie się jakikolwiek dyskomfort, Usługodawca zaleca natychmiastowe zaprzestanie ćwiczeń i konsultacje lekarską.
 5. Uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego, oraz Aplikacji mobilnej Klient/Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wykonanie przez Klienta/ wszelkich ćwiczeń lub czynności zalecanych przez Serwis Internetowy, oraz Aplikację mobilną odbywa się całkowicie na własne ryzyko Klienta/Użytkownika. Ani Usługodawca, ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek fizyczne lub psychiczne obrażenia lub choroby, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z któregokolwiek z naszych zalecanych planów treningowych lub ćwiczeń. Klient/Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że istnieje nieodłączne fizyczne i psychiczne ryzyko dla zdrowia, w tym ryzyko urazu lub choroby, wynikające z wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podczas gdy Serwis Internetowy, oraz Aplikacja mobilna mogą zawierać wytyczne, takie jak opisy, zdjęcia lub filmy ilustrujące, w jaki sposób wykonywać określone ćwiczenia lub czynności, to Klient/ Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie tych ćwiczeń lub czynności w poprawnej formie, ponieważ ryzyko obrażeń lub choroby wzrasta w przypadku niepoprawnego ich wykonania.
 6. Powielanie, kopiowanie, udostępnianie treści prezentowanych w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej w szczególności tekstu, zdjęć, filmów bez uzyskania pisemnej zgody prawnie umocowanego przedstawiciela Sportvestors Sp. z o.o. jest zabronione.
 7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 II DEFINICJE:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu lub po pobraniu Aplikacji mobilnej umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONSUMENT – Użytkownik/Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym./ KONTO- przydzielona danemu Użytkownikowi cześć serwisu internetowego, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań i/lub w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto w Aplikacji Mobilnej będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Aplikacji;
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, Usługach, Nowościach, promocjach w Serwisie Internetowym, oraz aktualizacji Aplikacji.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnej.
 11. APLIKACJA MOBILNA BODYNETICS – (dalej jako: Aplikacja mobilna; Aplikacja) aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „Bodynetics”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych App Store i Google Play;
 12. URZĄDZENIE MOBILNE – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub IOS;
 13. SERWIS INTERNETOWY – (dalej jako: Serwis internetowy; Serwis) serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bodynetics.com, który składa się z Części Informacyjnej, Sklepu Internetowego oraz Bloga.
 14. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bodynetics.com
 15. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Sportvestors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Migdałowej 4, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 709043, NIP: 9512451779, REGON: 368974814, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.700 zł. adres poczty elektronicznej: support@bodynetics.com
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 17. UMOWA- umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Aplikacji oraz określająca zasady korzystania z Serwisu, Aplikacji przez Użytkownika, której treść stanowią postanowienia Regulaminu
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – (dalej jako: Usługa Elektroniczna; Usługa) usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, tj. Formularz Zamówienia, Konto, Newsletter., oraz Aplikacji mobilnej. / Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. USŁUGOBIORCA; UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej z wykorzystaniem Formularza Zamówienia,zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III USŁUGI ELEKTRONICZNE (RODZAJE I ZAKRES)

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu internetowego, oraz Aplikacji mobilnej korzystanie z następujących Usług elektronicznych:
  1. przeglądanie informacji dostępnych w ramach Serwisu,
  2. założenie i prowadzenie Konta,
  3. dostęp do zasobów Serwisu, Aplikacji oraz Konta, w tym w szczególności kilka zestawów treningowych skierowanych do biegaczy / crossfitterów / kulturystów które pomogą w treningu, poprawie parametrów motorycznych i regeneracji, oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyfiką Aplikacji i Serwisu,
  4. dostęp do funkcjonalności Aplikacji i Serwisu, w tym w szczególności ustawiania, śledzenia i zmian w zakresie celów, osiągnięć, oraz innych treści, zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie i Aplikacji oraz jego charakterem.
 3. Pobranie Aplikacji urządzenie mobilne w sklepach internetowych App Store i Google Play jest bezpłatne, jednakże korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług oraz Usług i funkcjonalności Serwisu jest płatne zgodnie z abonamentem o którym mowa w rozdziale VIII Regulaminu (SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI)
 4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 5. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezwłocznie po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, oraz hasło.
  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystanie z Usługi Elektronicznej, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@bodynetics.com, pisemnie w formie listu poleconego na adres: Sportvestors Sp. z o.o., ulica Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, lub poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Koncie.
 6. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezwłocznie po dodaniu- przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezwłocznie po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta i zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru, Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@bodynetics.com, pisemnie w formie listu poleconego na adres: Sportvestors Sp. z o.o., ulica Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa
 8. , poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Koncie, lub poprzez wybór hiperłącza „unsubscribe”, zawartego na dole wiadomości wysyłanych w ramach Usługi Elektroniczne Newsletter.

IV UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY W RAMACH SERWISU I APLIKACJI

 1. Usługodawca może zamieszczać w Serwisie i/lub Aplikacji reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług także osób trzecich.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis i/lub Aplikacja działały poprawnie, ale nie gwarantuje ciągłej ich dostępności.
 3. Usługodawca może czasowo zawiesić działanie Serwisu i/lub Aplikacji, gdy konieczne to będzie do usunięcia awarii lub poprawy ich działania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Aplikacji oraz zakłóceń lub problemów występujących przy użytkowaniu Konta przez Użytkownika.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu i/lub Aplikacji
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, modyfikacji lub usunięcia wybranej usługi w ramach Serwisu i/lub Aplikacji

V WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z Serwisu: (1) urządzenie z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge) z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności przez Użytkownika obejmują: (1) dostęp do Google Play lub App Store , (2) system Android w wersji 4.4. lub nowszej lub IOS w wersji 9 lub nowszej, aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe, (3) dostęp do poczty elektronicznej.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne bez wad.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie Internetowym i Aplikacji mobilnej oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail wraz z informacją o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Treść umowy o świadczenie Usług Elektronicznych jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnej, udostępniana Usługobiorcy za pośrednictwem Konta

VI WARUNKI ZAWIERANIA  I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym, oraz Aplikacji mobilnej zawierana jest na i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony Serwisu internetowego lub zamknięcia Aplikacji mobilnej.
 2. Usługa prowadzenia Konta o którym mowa powyżej dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Użytkownik może założyć Konto rejestrując się w Aplikacji lub w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu lub po pobraniu Aplikacji.
 3. Konto w Aplikacji oraz Konto w Serwisie stanowi jedną całość, przez co Użytkownik który założył Konto za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu może następnie zalogować się do swojego Konta za pośrednictwem tych samych danych również – odpowiednio w Serwisie lub w Aplikacji.
 4. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu lub Aplikacji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Użytkownik posiadający w Serwie i/lub Aplikacji może otrzymać dostęp do dodatkowych zasobów oraz funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji.
 8. Dostęp do zasobów oraz funkcjonalności Serwisu jest udzielany Użytkownikowi na czas nieoznaczony – do momentu posiadania przez niego aktywnego Konta w Serwisie.
 9. Korzystanie z funkcji Serwisu oraz Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łącza bezprzewodowego. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora. Niezbędne wymagania techniczne do korzystania z Serwisu lub Aplikacji zostały wskazane w wymaganiach technicznych (IV WYMAGANIA TECHNICZNE)
 10. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play lub serwera Apple za pośrednictwem stron sklepu internetowego App Store. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Google Playalbo App store.
 11. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 12. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji przez osobę działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonane przez osobę fizyczną, która jest należycie umocowana do wykonywania w imieniu reprezentowanej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wszystkich praw i obowiązków Użytkownika Aplikacji.
 13. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 14. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu instalacji Aplikacji.
 15. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 16. Po zawarciu Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz Usług dostępnych w ramach lub w związku z Aplikacją.
 17. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać Umowę o korzystanie z Aplikacji z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 18. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Serwisu oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług.
 19. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Aplikacji i/lub Serwisu, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
 20. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usługi, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny (zobacz: ust. 8 niniejszego Regulaminu: Prawo odstąpienia od Umowy). Konsument może odstąpić od Umowy także poprzez usunięcie Konta, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 21. W przypadku korzystania z Aplikacji oraz świadczonych w jej ramach Usług, Użytkownik może również odstąpić od Umowy poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację; usunięcie z Urządzenia mobilnego w standardowy sposób dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym danego Użytkownika) z Urządzenia mobilnego.

VII WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, o którym mowa w ust.7 rozdziału III Regulaminu. .
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie euro (EUR), polskich złotych (PLN), lub dolarach amerykańskich (USD) i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z ust. 7 rozdziału III Regulaminu.

  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zawarta jest na okres jej wykonania.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

VIII SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

ZA USŁUGĘ (ABONAMENT)

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikowi możliwość korzystania z bezpłatnych usług dostępnych  w ramach Serwisu i Aplikacji o których mowa w rozdziale III Regulaminu, a także oferuje zakup dostępu do płatnych usług w formie abonamentów:
 • - abonamentu rocznego - opłata pobierana jednorazowo z góry, odblokowuje wszystkie dostępne usługi na okres 12 kolejnych miesięcy;
 • - abonamentu kwartalnego- opłata pobierana jednorazowo z góry, odblokowuje wszystkie dostępne usługi na okres 3 kolejnych miesięcy.
 • - abonamentu miesięcznego- opłata pobierana jednorazowo z góry, odblokowuje wszystkie dostępne usługi na okres 30 kolejnych dni.
 1. Usługodawca może odstąpić od pobierania opłaty abonamentowej przekazując Użytkownikowi nieodpłatny kod pozwalający na użytkowanie Aplikacji tak jakby Użytkownik opłacił abonament.
 2. Aktualne ceny poszczególnych abonamentów znajdują się w zakładce „ usługi”. 
 3. Ceny abonamentów stanowią kwoty brutto.
 4. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platform Google Play oraz Apple Store, na zasadach obowiązujących w wymienionych platformach.
 5. Odpowiedzialność w zakresie płatności ponoszą operatorzy obsługujący transakcje w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującym prawem i własnymi regulaminami. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi regulaminami, a w szczególności z warunkami sprzedaży i płatności oraz politykami prywatności tych operatorów.
 6. W ramach abonamentów wymienionych w ust. 1, użytkownik uzyskuje dostęp także do nowych usług, które pojawiły się w ramach uaktualnień aplikacji.
 7. Zakup wybranego abonamentu możliwy jest tylko dla użytkowników zalogowanych, którzy dokonali rejestracji.

ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwe aktualne sposoby płatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Paypal.com oraz Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg;

Dotpay.pl – Dotpay sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

 1. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

IX KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi w zależności od adresu pod który ma zostać dostarczony produkt następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Przesyłka kurierska albo Przesyłka pocztowa
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wskazany jest w Serwisie.
 4. Na termin dostawy Produktu do Klienta składa się:

czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – określany jest w Dniach Roboczych. Jest to czas, w którym Sprzedawca zobowiązuje się przygotować towar do przekazania Klientowi lub do wysłania Produktu do Klienta. O czasie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę Klient informowany jest w karcie Produktu oraz

czas doręczenia Produktu – określany jest w Dniach Roboczych. Jest to czas, w którym Przewoźnik doręczy Produkt do Klienta. O czasie doręczenia Produktu Klient informowany jest w karcie Produktu, jak również w zakładce „Wysyłka”.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania z powodu ograniczeń co do wymiarów nadawanych przesyłek możliwość podzielenia pojedynczego zamówienia na dwie lub więcej przesyłek co jednak nie wpłynie na koszt dostawy ponoszony przez Klienta.

X REKLAMACJE

USŁUGI ELEKTORNICZNE 

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu oraz Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

pisemnie w formie listu poleconego na adres: Sportvestors Sp. z o.o., ulica Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@bodynetics.com

 1. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

PRODUKT

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: :

pisemnie w formie listu poleconego na adres: Sportvestors Sp. z o.o., ulica Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@bodynetics.com;

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Sportvestors Sp. z o.o., Gniazdowo 28, 07-303 Stary Lubotyń woj. Mazowieckie. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

XI POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta/Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient/Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient/Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient/Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem/ Użytkownikiem, a Sprzedawcą/Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient/Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem/Użytkownikiem, a Sprzedawcą/Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr(Link do innej strony) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

XII  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

pisemnie w formie listu poleconego na adres: Sportvestors Sp. z o.o., ulica Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@bodynetics.com

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. XVI Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi/Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Sprzedawca/Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca/ Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sportvestors Sp. z o.o., Gniazdowo 28, 07-303 Stary Lubotyń woj. Mazowieckie.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług Elektronicznych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 XIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik obowiązany jest do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie oraz Aplikacji, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 2. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie lub Aplikacji przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie, cel, charakter lub istota jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 3. Z chwilą pobrania przez Użytkownika na jego Urządzenie mobilne Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
 4. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji.
 5. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 6. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
 7. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
 8. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
 9. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 10. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Szczegóły dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności (https://www.bodynetics.com/polityka-prywatnosci).
 2. Podane przez Użytkowników Serwisu internetowego dane osobowe Usługodawca przetwarza i zbiera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności wskazaną powyżej.
 3. W przypadku Użytkowników Aplikacji Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 4. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego oraz Aplikacji mobilnej.
 6. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Usługodawcy  z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w ramach korzystania z Aplikacji naruszył postanowienia niniejszego dokumentu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który posiada Konto, Użytkownik po zalogowaniu się w Aplikacji mobilnej lub Serwisie internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 9. Aplikacja może wykorzystywać informacje o lokalizacji Użytkownika oraz jego indywidualnym identyfikatorze. W celu zakończenia wykorzystywania przez Usługodawcę wskazanych informacji Użytkownik powinien za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w używanym przez niego Urządzeniu mobilnym zablokować dostęp lub usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o których mowa w niniejszym Regulaminie/przedstawione w niniejszym Regulaminie zawierane są w języku polskim oraz angielskim./ Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 1. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu; wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej; wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji mobilnej; usunięcie wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu; przekształcenie Usługodawcy (zmiana firmy, formy prawnej, danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych wskazanych w Regulaminie)

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem pkt. 9.6
 1. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I, Sprzedawca/Usługodawca dokonuje wyboru prawa polskiego jako właściwego dla umów zawieranych z Konsumentami, w tym Umów Sprzedaży, umów dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych. Prawo polskie implementuje dyrektywę nr 2011/83/UE z października 2014, która ujednolica przepisy europejskie w zakresie umów zawieranych na odległość, w tym przez Internet. Usługodawca respektować będzie korzystniejsze prawo przysługujące Konsumentom zgodnie z prawem miejsca zwykłego pobytu Konsumenta.

XVI    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

……………………………….……………

……………………………….……………

……………………………….……………

……………………………….……………

 

Sportvestors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jastrzębowskiego 22/8, 02-786 Warszawa

, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 709043, NIP: 9512451779, REGON: 368974814, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.700 zł.

adres poczty elektronicznej: support@bodynetics.com

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.